JnI Co.,Ltd.

- 회사명
- 대표이사
- 사업자등록번호
- 설립일
- 업태/업종
- 본사주소
- 연락처
- 주생산품
- 홈페이지
- 제품적용관종

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(주) 제이앤아이
서석진
142-87-00270
2015년 12월 10일 법인 설립
제조업 / 토목자재
50805) 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 80-88
Tel 055. 903. 2507      Fax 055. 903. 2508
상수도 이음관
www.jni2016.com
수도용 경질 폴리염화비닐관 (KS M 3401) 등 유사 규격 관의 내압수밀 접합
 
 
(주) 제이앤아이    -    50805) 경상남도 김해시 상동면 상동로 375번길 80-88    -    Tel. 055-903-2507    -    Fax. 055-903-2508
COPYRIGHT(C) 2016 JnI Co., Ltd.    -    ALL RIGHT RESERVED    -    DESIGN BY ERUMAD    -    ADMIN